Napište nám

Poučení subjektu údajů

Správcem osobních údajů je společnost PORFINA spol. s r.o., IČO 25274325, sídlem U Divadla 784, 530 02 Pardubice, kontaktní údaje: info@porfina.cz (dále jen „správce“).

Účelem zpracování je poskytnutí poradenství v oblasti vedení účetní, daňové evidence a mzdové agendy nebo finančního poradenství, na žádost subjektu údajů.

Osobní údaje jsou zpracovány v rozsahu: jméno a příjmení, e-mail, telefonický kontakt.

Správce tímto subjekt údajů v souladu s příslušnými ustanoveními Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení“), informuje, že:

  • osobní údaje subjektu údajů budou zpracovány z důvodu stanoveného v čl. 6, odst. 1 písm. b) Nařízení, tj. zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů;
  • důvodem poskytnutí osobních údajů subjektu údajů je zájem subjektu údajů o poskytnutí poradenství ve výše uvedené oblasti, což by bez poskytnutí těchto údajů nebylo možné; osobní údaje budou zpracovány po dobu 90 od poskytnutí požadované služby – zodpovězení dotazu subjektu údajů;
  • při zpracování osobních údajů subjektu údajů nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani k profilování vyjma profilování ve smyslu informace o oboru činnosti subjektu údajů, pokud uvedený údaj se svým souhlasem subjekt údajů poskytne;
  • správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů, nepověřil zpracováním osobních údajů žádného zpracovatele ani neurčil zástupce pro plnění povinností ve smyslu Nařízení; správce nemá v úmyslu předat osobní údaje subjektu údajů do třetí země, mezinárodní organizaci nebo jiným, než výše uvedeným třetím osobám;
  • pokud jsou osobní údaje zpracovány na základě souhlasu, má subjekt údajů právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, právo požadovat od správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, má právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, má-li za to, že správce při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s Nařízením.